KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu         : Prof. Dr. İpek Türktaş

Adres                           : Uğur Mumcunun Sokağı 67/13 Gazi Osman Paşa, Çankaya, ANKARA

İletişim                        : 0 312 447 46 57

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil faaliyet alanımızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na, “Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında yönetmelik” ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MADDE 3- Tanımlar

 1. a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 3. c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 1. d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 3. f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 4. g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER:           

Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimiz kapsamında ilgili kişinin;

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finans verisi, Ürün hizmet alan kişi/ hasta/ müşteri verisi, Görsel İşitsel kayıtlar, imza verisi tutulmaktadır. Başka bir ifade ile ilgili kişiye ait olan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, medeni hal, meslek, Cinsiyet, Doğum Tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, kredi kartı ve ödeme bilgileri, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Randevu Tarihi, Randevu Saati, İşlem Yapan Personel, yapılan işleme dair bilgiler, hasta tıbbi rapor, laboratuar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, ilgili kişiye ait tanı geçmişi bilgileri, tanı, kullanılan ve önerilen İlaçlar, reçete bilgisi, ilaç ve besin yükleme testi sonuçları, solunum fonksiyon testi sonuçları, boy- kilo bilgileri, fotoğraf ile göresel kayıtlar dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhise tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/ veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri, ip adres bilgileri, çerez verileridir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI:

İlgili kişiye ait bahsi geçen kişisel veriler/ özel nitelikli kişisel veriler;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün hizmet alan/ hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçleriinin yürütülmesi
 • Talep/ şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ,
 • Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Teşhis, tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinin, hekimlik ve tedavi süreç ve hizmetlerinin yürütülmesi amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

Ayrıca yasada açık bir şekilde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak elektronik ortamda ve/veya fiziksel yollarla toplanmaktadır. Bunun yanısıra, Kişisel veri/ özel nitelikli kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi ile bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, gerekli ilaç ve/ veya tıbbi malzememe ve/ veya cihaz temini için de verileriniz kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

İlgili kişinin hakları veri sorumlusunun internet sitesinden yayınlanan aydınlatma metninde açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi aşağıda belirtilmiştir.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11-

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

http://www.ipekturktas.com/ adresinde bulunan bavuru formu, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi, kimliğini gösteren belgeler ile birlikte “Uğur Mumcunun Sokağı 67/13 Gazi Osman Paşa, Çankaya, ANKARA” adresine ıslak imzalı olarak; ya da ipektur@gmail.com adresine elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

KVKK AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu         : Prof. Dr. İpek Türktaş
Adres                           : Uğur Mumcunun Sokağı 67/13 Gazi Osman Paşa, Çankaya, ANKARA
İletişim                        : 0 312 447 46 57
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil faaliyet
alanımızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na, “Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında yönetmelik” ve ilgili mevzuata uygun olarak
işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam
idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve
mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
MADDE 3- Tanımlar
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade
eder.
İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER:
Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimiz kapsamında ilgili kişinin;
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finans verisi, Ürün hizmet alan kişi/ hasta/ müşteri verisi,
Görsel İşitsel kayıtlar, imza verisi tutulmaktadır. Başka bir ifade ile ilgili kişiye ait olan Ad,
Soyad, T.C. Kimlik Numarası, medeni hal, meslek, Cinsiyet, Doğum Tarihi, e-posta adresi,
telefon numarası, adres bilgisi, kredi kartı ve ödeme bilgileri, sağlık hizmetlerinin
finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Randevu
Tarihi, Randevu Saati, İşlem Yapan Personel, yapılan işleme dair bilgiler, hasta tıbbi rapor,
laboratuar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, ilgili
kişiye ait tanı geçmişi bilgileri, tanı, kullanılan ve önerilen İlaçlar, reçete bilgisi, ilaç ve besinyükleme testi sonuçları, solunum fonksiyon testi sonuçları, boy- kilo bilgileri, fotoğraf ile
göresel kayıtlar dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhise tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/ veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her
türlü sağlık bilgileri, ip adres bilgileri, çerez verileridir.
İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI:
İlgili kişiye ait bahsi geçen kişisel veriler/ özel nitelikli kişisel veriler;
 İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü şekilde,
 Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 Iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 Iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 Ürün hizmet alan/ hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 Sözleşme süreçleriinin yürütülmesi
 Talep/ şikayetlerin takibi
 Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ,
 Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi
 Teşhis, tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinin, hekimlik ve tedavi süreç ve hizmetlerinin
yürütülmesi amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta,
muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

Ayrıca yasada açık bir şekilde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak elektronik ortamda ve/veya
fiziksel yollarla toplanmaktadır. Bunun yanısıra, Kişisel veri/ özel nitelikli kişisel
verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve
doğrulama, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi ile bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
gerekli ilaç ve/ veya tıbbi malzememe ve/ veya cihaz temini için de verileriniz
kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.
İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:
İlgili kişinin hakları veri sorumlusunun internet sitesinden yayınlanan aydınlatma metninde
açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi aşağıda belirtilmiştir.
İlgili kişinin hakları
MADDE 11-
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
http://www.ipekturktas.com/ adresinde bulunan bavuru formu, Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi,
kimliğini gösteren belgeler ile birlikte “Uğur Mumcunun Sokağı 67/13 Gazi Osman Paşa,
Çankaya, ANKARA” adresine ıslak imzalı olarak; ya da ipektur@gmail.com adresine
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler en
geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.